You are currently viewing विरुद्धार्थी शब्द

विरुद्धार्थी शब्द

नमस्कार! मित्रांनो, कोणतीही भाषा आपण बोलत असू किंवा बोलायला शिकत असू. ती भाषा कधीच आपण पुर्णतः शिकत नाही. जितके शिकू तितके कमीच. ज्ञानाच्या बाबतीत आपण कायम अपूर्ण असतो. आज आपण मराठी भाषेतील विरुद्धार्थी शब्द जाणून घेणार आहोत. मराठी मध्ये बोलताना तुम्हाला हे शब्द खूप कामास येतील.

यासोबत मागील लेखात आपण समानार्थी शब्द जाणून घेतले. तुम्ही वाचले नसतील तर नक्की वाचा आणि मराठी भाषेची समृद्धी जाणून घ्या.

मराठी भाषेतील विरुद्धार्थी शब्द

 1. अनाथ × सनाथ
 2. अमावस्या × पौर्णिमा
 3. अवजड × हलके
 4. अब्रू × बेअब्रू
 5. अधोगती × प्रगती
 6. अल्पायुषी × दीर्घायुषी
 7. अस्त × उदय
 8. अमृत × विष
 9. अपमान × सन्मान
 10. अनीती × नीती
 11. अपराधी × निरपराधी
 12. अबोल × वाचाळ बोलका
 13. अवघड × सोपे
 14. अनुकूल × प्रतिकूल
 15. अभ्रच्छादित × निरभ्र
 16. अतिवृष्टी × अनावृष्टी
 17. अशक्त × सशक्त
 18. अतिरेकी × विवेकी
 19. अनिष्ट × इष्ट
 20. अवनती × प्रगती
 21. अहंकार × विनम्रता
 22. अज्ञानी × ज्ञानी
 23. अकवी × अकलवंत
 24. आशा × निराशा
 25. आघाडी × पिछाडी
 26. आदी × अंत
 27. आवक × जावक
 28. आरंभ × शेवट अखेर
 29. आस्तिक × नास्तिक
 30. आगमन × निर्गमन
 31. आळशी × कामसू कष्टाळू
 32. आजी × माजी
 33. इलाज × नाइलाज
 34. उगवती × मावळती
 35. उपद्रवी × निरुपद्रवी
 36. उंच × सखल ठेंगणा
 37. उच्च × नीच
 38. उत्तीर्ण × अनुत्तीर्ण
 39. उदार × अनुदार
 40. उधळ्या × कंजूष काटकसरी
 41. उन्नती × अवनती
 42. उष्ण × शीतल थंड
 43. एक × अनेक
 44. ऐच्छिक × अनैच्छिक
 45. औरस × अनौरस
 46. कच्चा × पक्का
 47. कठोर × मऊ सहृद
 48. कपट × निष्कपट
 49. कमाल × किमान
 50. कर्णमधुर × कर्णकटु
 51. कुलटा × गरती
 52. कृत्रिम × नैसर्गिक
 53. आनंद × दुःख
 54. आठवण × विसर
 55. आदर × अनादर
 56. आयात × निर्यात
 57. आवश्यक × अनावश्यक
 58. आशीर्वाद × शाप
 59. आळस × उत्साह
 60. आराम × कष्ट
 61. आकुंचन × प्रसरण
 62. इमानी × बेइमानी
 63. इष्ट × अनिष्ट
 64. उलट × सुलट
 65. उघड × गुप्त
 66. उचित × अनुचित
 67. उतरण × चढण
 68. उत्कर्ष × अपकर्ष
 69. उद्धट × नम्र
 70. उन्नत × अवनत
 71. उपयोगी × निरुपयोगी
 72. ऊन × सावली
 73. एकमत × दुमत
 74. ओली × कोरडी सुकी
 75. अंध × डोळस
 76. कठीण × मऊ
 77. कडू × गोड
 78. कर्कश × मंजुळ
 79. कल्याण × अकल्याण
 80. काळोख × प्रकाश
 81. कृतज्ञ × कृतघ्न
 82. कृपा × अवकृपा
 83. कृश × स्थूल
 84. कोवळा × जून निबर
 85. खोल × उथळ
 86. खरेदी × विक्री
 87. खंडन × मंडन
 88. गद्य × पद्य
 89. गर्विष्ठ × विनम्र
 90. गुण × अवगुण
 91. गुळगुळीत × खडबडीत
 92. ग्राहय × त्याज्य
 93. गंभीर × अवखळ
 94. घट्ट × सैल
 95. चढण × उतरण
 96. चपळ × मंद
 97. चल × अचल
 98. चवदार × बेचव
 99. चिमुकला × प्रचंड
 100. चूक × बरोबर

विरुद्धार्थी शब्द

 1. चोर × साव
 2. चंचल × स्थिर
 3. जन्म × मृत्यू
 4. जबाबदार × बेजबाबदार
 5. जमा × खर्च
 6. जय × पराजय
 7. जलद × सावकाश
 8. जहाल × मवाळ
 9. जड × चेतन हलके
 10. जागृत × निद्रिस्त
 11. जुने × नवे
 12. जेता × जित
 13. टणक × मृदू मऊ
 14. टंचाई × विपुलता
 15. तप्त × थंड
 16. तिरपा × सरळ
 17. तारक × मारक
 18. तीव्र × सौम्य
 19. तेजस्वी × निस्तेज
 20. तीक्ष्ण × बोथट
 21. तेजी × मंदी
 22. थंड × गरम उष्ण
 23. थोर × लहान सान
 24. थोरला × धाकटा
 25. दयाळू × निर्दय क्रूर
 26. दाट × विरळ
 27. दिवस × रात्र
 28. दीर्घ × र्हस्व
 29. दुर्दैव × सुदैव
 30. दुष्काळ × सुकाळ
 31. दुष्ट × सुष्ट
 32. दुर्गम × सुगम
 33. दृश्य × अदृश्य
 34. देव × दानव असुर
 35. देशभक्त × देशद्रोही
 36. दोषी × निर्दोषी
 37. द्वेष × प्रेम
 38. धनवंत × गरीब
 39. धिटाई × भित्रेपणा
 40. धीट × भित्रा
 41. धूर्त × भोळा
 42. नफा × तोटा
 43. नम्रता × उद्धटपणा
 44. नागरी × ग्रामीण
 45. न्याय × अन्याय
 46. निंदा × स्तुती
 47. निर्जीव × सजीव
 48. निर्दयता × सहृदयता
 49. निःशस्त्र × सशस्त्र
 50. निश्चित × अनिश्चित
 51. निष्काम × सकाम
 52. नीटनेटका × गबाळ्या
 53. पराभव × विजय
 54. पवित्र × अपवित्र
 55. प्रकाश × काळोख
 56. प्रखर × सौम्य
 57. प्रसन्न × अप्रसन्न खिन्न
 58. प्राचीन × अर्वाचीन
 59. पुढारी × अनुयायी
 60. पुण्य × पाप
 61. पुण्यवान × पापी
 62. पुरोगामी × प्रतिगामी
 63. पूर्व × पश्चिम
 64. पोक्त × अल्लड
 65. पौर्वात्य × पाश्चिमात्य
 66. फायदा × नुकसान
 67. फिकट × भडक
 68. बिकट × सुलभ
 69. भरती × ओहोटी
 70. भरभराट × ऱ्हास
 71. भाग्यवान × भाग्यहीन
 72. मनोरंजक × कंटाळवाणे
 73. मलूल × टवटवीत
 74. मर्द × नामर्द
 75. मान × अपमान
 76. मालक × नोकर
 77. माहेर × सासर
 78. मित्र × शत्रू
 79. यश × अपयश
 80. योग्य × अयोग्य
 81. रणशूर × रणभीरू
 82. रसिक × अरसिक
 83. राकट × नाजूक
 84. रागीट × शांत
 85. राव × रंक
 86. रुचकर × रुचीहीन
 87. रेखीव × ओबडधोबड
 88. रेलचेल × टंचाई
 89. रोगी × निरोगी
 90. लघु × गुरू
 91. लठ्ठ × कृश
 92. लक्ष × दुर्लक्ष
 93. लांब × आखूड
 94. लोभी × निर्लोभी
 95. लांब × जवळ
 96. लौकिक × दुरलौकीक
 97. वंद्य × निंद्य
 98. वरिष्ठ × कनिष्ठ
 99. विकास × ऱ्हास
 100. विघटन × संघटन

विरुद्ध अर्थाचे आणखी काही शब्द

 1. विचार × अविचार
 2. विजयी × पराजयी
 3. वियोग × संयोग
 4. विधायक × विघातक
 5. विरोध × संमती
 6. विश्वास × अविश्वास
 7. विसंवाद × सुसंवाद
 8. विधवा × सधवा
 9. व्यवस्थित × अव्यवस्थित
 10. व्यसनी × निर्व्यसनी
 11. वैयक्तिक × सामुदायीक
 12. शहाणा × मूर्ख
 13. शाप × वर
 14. शाश्वत × अशाश्वत क्षणभंगुर
 15. शीतल × तप्त
 16. शीघ्र × मंद
 17. शुक्लपक्ष × कृष्णपक्ष
 18. शुद्धपक्ष × वद्यपक्ष
 19. शूर × भित्रा
 20. शोक × आनंद
 21. शंका × खात्री
 22. श्रीमंत × गरीब
 23. श्रेष्ठ × कनिष्ठ
 24. श्रमजीवी × बुद्धिजीवी
 25. श्वास × निःश्वास
 26. सकारण × निष्कारण
 27. सकाळ × संध्याकाळ
 28. सचेतन × अचेतन
 29. सदाचारी × दुराचारी
 30. सजीव × निर्जीव
 31. सधन ×. निर्धन
 32. सहेतुक ×. निरहेतुक
 33. सत्कर्म ×. दुष्कर्म
 34. सद्गुण ×. दुर्गुण
 35. सदय ×. निर्दय
 36. सनातनी × सुधारक
 37. सजातीय × विजातीय
 38. सज्ञान × अज्ञान
 39. सदुपयोग × दुरुपयोग
 40. सफल ×. विफल
 41. सन्मार्ग × कुमार्ग
 42. सम × विषम
 43. सबळ ×. दुर्बळ
 44. समता × विषमता
 45. सतेज × निस्तेज
 46. सक्त × सौम्य
 47. समाधान × असमाधान
 48. सरळ × वक्र
 49. सह्य × असह्य
 50. स्वकीय ×. परकीय
 51. साकार × निराकार
 52. सावध × बेसावध
 53. सार्थ × निरर्थक
 54. साक्षर × निरक्षर
 55. स्वार्थी ×. निस्वार्थी
 56. स्वावलंबी × परावलंबी
 57. सुकर्म × कुकर्म
 58. सुख ×. दुःख
 59. सुकाळ ×. दुष्काळ
 60. सुगम ×. दुर्गम
 61. सुगंध × दुर्गंध
 62. सुचिन्ह × दुषचिन्ह
 63. सुदैव × दुर्दैव
 64. सुपीक × नापीक
 65. सुप्रसिद्ध × कुप्रसिद्ध
 66. सुबोध × दुर्बोध
 67. सूर × असुर
 68. सुरस × निरस
 69. सुरुवात × शेवट
 70. सुरुप × कुरूप
 71. सुरेल × बेसूर
 72. सुलभ × दुर्लभ
 73. सुशिक्षित × अशिक्षित
 74. सुसंगत × विसंगत
 75. सुंदर ×. कुरूप
 76. सौंदर्य ×. कुरुपता
 77. स्थूल. × सूक्ष्म
 78. स्पृश्य × अस्पृश्य
 79. स्वच्छ ×. अस्वच्छ
 80. स्वातंत्र्य. ×. पारतंत्र्य
 81. हर्ष × खेद
 82. हित ×. अहित
 83. ज्ञात. × अज्ञात
 84. क्षर × अक्षर
 85. ऋणको ×. धनको

Leave a Reply